Algemene Voorwaarden

Art. 1: Definities
1. 360Recruitment: de besloten vennootschap 360Recruitment BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp aan de Diamantlaan 41 (2132 WV), werving en selectiebureau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65149742, dat op basis van een met opdrachtgever aangegane overeenkomst één of meerdere kandidaten werft en selecteert ten behoeve van opdrachtgever.   

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijk of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordigers/gemachtigden/rechtsopvolgers, die met 360Recruitment een overeenkomst is aangegaan op basis waarvan 360Recruitment één of meerdere kandidaten bij opdrachtgever zal aanbrengen in het kader van een door opdrachtgever aan 360Recruitment verstrekte opdracht tot werving en selectie.
 2. Opdracht: de overeenkomst tussen 360Recruitment en de opdrachtgever waarbij 360Recruitment zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en te selecteren, opdat tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding (in welke vorm dan ook) tot stand komt.
 3. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door 360Recruitment wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding (in welke vorm dan ook) aan te gaan met opdrachtgever.
 4. Arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding: hetgeen het Burgerlijk Wetboek verstaat onder een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht (alle werkzaamheden die de kandidaat als werknemer, freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht).
 5. Bemiddelingsfee: de tussen 360Recruitment en de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de verrichte diensten van werving en selectie.

Art. 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, aanvragen, diensten, offertes en overeenkomsten van 360Recruitment.

 1. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen, bedingen en/of overeenkomsten zijn slechts van toepassing voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Een schriftelijke bevestiging dient in tweevoud ondertekend te zijn door:
 3. J.J. dos Santos Paulino, CEO 360Recruitment.
  b. M.J. Stroek, CSO 360Recruitment.

Zonder deze schriftelijke bevestiging prevaleren de algemene voorwaarden van 360Recruitment te allen tijde.

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten opdrachten, aanbiedingen, aanvragen, diensten, offertes en overeenkomsten 360Recruitment is Nederlands recht van toepassing.

Art. 3: Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen 360Recruitment en opdrachtgever komt tot stand door middel van een aanbod van 360Recruitment en aanvaarding van dat aanbod door opdrachtgever.  

 1. 360Recruitment stelt kandidaten voor aan opdrachtgevers, zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens.
 2. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat.
 3. 360Recruitment is pas gerechtigd de overeengekomen bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig art. 9 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door 360Recruitment aangedragen kandidaat.

Art. 4: Informatieverstrekking
1. De opdrachtgever is gehouden 360Recruitment tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

 1. De opdrachtgever geeft met het aanleveren van de informatie, genoemd in art. 4 lid 1, toestemming voor het verwerken, bewerken en plaatsen van deze informatie op de 360Recruitment website en de door 360Recruitment gebruikte online media.
 2. De door opdrachtgever aangeleverde informatie zal voor geen andere doeleinden worden gebruikt dan voor de invulling van de opdracht welke uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en 360Recruitment voortvloeit.

Art. 5: Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
1. Op de teksten, te vinden op de website of andere media (hardcopy, email, etc.) van 360Recruitment, rust een auteursrecht ten behoeve van 360Recruitment. Alle bescheiden en/of kopieën daarvan die zijn verkregen en of opgesteld door of namens 360Recruitment, zijn en blijven eigendom van 360Recruitment.

 1. Onder deze bescheiden, zoals genoemd onder art. 5 lid 1, wordt tevens verstaan alle content, methodieken, processen, technische applicaties en/of software zoals geëxploiteerd en/of gemaakt door 360Recruitment. Het betreffen alle bescheiden en/of koppieren daarvan die beschermd worden door een auteursrecht en/of een intellectueel eigendomsrecht.
 2. Het is opdrachtgever verboden de hiervoor bedoelde bescheiden zonder schriftelijke toestemming van 360Recruitment in zijn zakelijk en/of particulier bezit te houden, te kopiëren of de bescheiden en/of kopieën daarvan aan derden ter inzage te geven.
 3. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op het in art. 5 genoemde auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht staat een onmiddellijk opeisbare boete van €20.000,00 vermeerderd met een boete van €2.000,00 per dag gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt. In plaats van de boete is 360Recruitment gerechtigd om volledige schadevergoeding te vorderen.

Art. 6: Kandidaten, zorgvuldigheid en geheimhouding
1. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door 360Recruitment is voorgedragen met de door 360Recruitment verstrekte (persoons-) gegevens.

 1. Opdrachtgever is gehouden, binnen twee werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan, verslag te doen aan 360Recruitment.
 2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Art. 7: Aansprakelijkheid
1. 360Recruitment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit de overeenkomst gesloten tussen 360Recruitment en opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever vrijwaart 360Recruitment tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de recruitment werkzaamheden van 360Recruitment samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 2. 360Recruitment is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.
 3. 360Recruitment zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van zijn onderzoeksplicht. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
 4. 360Recruitment aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding met kandidaat is aangegaan.

Art. 8: Algemene bepalingen
1. 360Recruitment zal zich, met inachtneming van deze algemene voorwaarden, inzetten om opdrachtgevers en kandidaten naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

 1. Indien de opdrachtgever een door 360Recruitment aangedragen kandidaat afwijst of een kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 2. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen.
 3. Bij overtreding van art. 8 geldt een namens 360Recruitment direct opeisbare boete van
  €10.000 per gebeurtenis, alsmede een boete van €1.000,00 per dag gedurende de duur van de overtreding. Onverminderd het recht van 360Recruitment om in plaats van deze boete een volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. De sanctie in lid 4 laat het recht van 360Recruitment voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.
 5. Als bewijsvoering voor het aantonen van een gebeurtenis als genoemd in art. 8 zijn de kandidaat gegevens met bijbehorende datum en koppeling aan opdrachtgever in het 360Recruitment systeem voldoende.

Art. 9: Bemiddelingsfee en kosten
1. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding tot stand komt.

 1. De bemiddelingsfee zal berekend worden op basis van het te verwachten bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld van de kandidaat, welke wordt vastgelegd in de tussen 360Recruitment en opdrachtgever overeengekomen overeenkomst.
 2. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van 360Recruitment een kopie van de (arbeids)overeenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.
 3. Indien een door 360Recruitment benaderde kandidaat zich buiten 360Recruitment om aan de opdrachtgever voorstelt en/of zelfstandig wordt benaderd door de opdrachtgever, wordt deze kandidaat aangemerkt als kandidaat van 360Recruitment en dient opdrachtgever de bemiddelingsfee te voldoen.
 4. Advertentiekosten: in overleg met de opdrachtgever stelt 360Recruitment een advertentie op en adviseert in mediakeuze. De kosten van advertenties en bijkomend werk komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat de volledige bemiddelingsfee te voldoen.

Art. 10: Facturen
1. Na ondertekening/aangaan van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, zal aan opdrachtgever een factuur gestuurd worden ter hoogte van de overeengekomen bemiddelingsfee.

 1. De facturen van 360Recruitment dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Indien een factuur niet binnen de in het voorgaande lid van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en daarmee de wettelijke handelsrente per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van 360Recruitment zijnde doordruk of (digitale) kopie van de door 360Recruitment aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die 360Recruitment maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke (incasso)kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 150,00 per vordering), tenzij 360Recruitment aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra opdrachtgever in verzuim is door opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

Art. 11:  Inspanning tot leveren van kandidaten
1. Opdrachtgever en 360Recruitment verzorgen tezamen een zorgvuldige informatieoverdracht waardoor 360Recruitment de diensten optimaal kan uitvoeren. 360Recruitment spant zich in om binnen een redelijke termijn nadat tussen partijen de overeenkomst is ontstaan, naar beste kunnen en op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie één of meerdere kandidaten te selecteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever en 360Recruitment bepalen de eisen, wensen en functiecriteria welke worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging is bepalend en fungeert als leidraad voor het wervingsproces. Tussentijdse wijzigingen dienen per email aangeleverd te worden en akkoord bevonden te worden door 360Recruitment voordat de wijziging gehonoreerd wordt.
 2. 360Recruitment kan geen inspanning bieden tot het leveren van kandidaten indien onder andere één van de onderstaande situaties zich voordoet:
 • Opdrachtgever nalatig is bij het verzorgen en begeleiden van de kandidaat met als gevolg slechte prestaties, opzegging of ontevredenheid bij opdrachtgever of kandidaat;
 • De opdrachtgever afwijkt van de in de opdrachtbevestiging bepaalde wensen en eisen;
 • De opdrachtgever afspraken niet nakomt;
 • De opdrachtgever sollicitatietactieken toepast die van aard dermate afwijken van het gemiddelde waarbij het voor de kandidaat onmogelijk wordt om te slagen;
 • Opdrachtgever zelfstandig of door derden een negatieve reputatie heeft opgebouwd waardoor kandidaten beïnvloed worden.

Deze situaties dienen als voorbeeld en kunnen derhalve niet als uitputtend worden aangemerkt.  

Art. 12: Klachtenregeling
1. 360Recruitment beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij opdrachtgever.

3.Bij 360Recruitment ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 360Recruitment binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. De opdrachtgever dient 360Recruitment in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Art. 13: Algemeen
1. 360Recruitment behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na kennisgeving aan opdrachtgever.

 1. Alle geschillen met 360Recruitment, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, worden - nadat de in artikel 12 genoemde klachtenregeling is doorlopen - onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter in Nederland.